OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016: Modigt från en stabil grund mot branschens brytningstid


OP Gruppen
Börsmeddelande 2.2.2017 kl. 9.00
Bokslutskommuniké

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016: Modigt från en stabil grund mot branschens brytningstid

OP Gruppens resultat förbättrades ytterligare, gruppen fortsatte att på bred front växa snabbare än marknaden         

 • Resultatet före skatt var 1 138 miljoner euro (1 101).
 • Resultatet före skatt för oktober-december var 218 miljoner euro (175). 
 • Räntenettot ökade med 3 %, försäkringsnettot med 6 % och de totala intäkterna med 3 % från året innan. Kostnaderna ökade med 3 %. Kostnadsökningen förklaras i sin helhet av ökningen i utvecklingskostnaderna.
 • CET1-kapitaltäckningen steg under året med 0,6 procentenheter till 20,1 %. I Europeiska bankmyndighetens stresstest överskred kapitaltäckningen klart myndigheternas minimikrav också i ett mycket ofördelaktigt scenario.
 • Bolånen ökade med 4 %, företagskrediterna med 3 % och insättningarna med 6 %. Nya bolån togs ut för 8 % och företagskrediter för 10 % mer än ett år tidigare.  
 • Premieintäkterna ökade med 2 %.
 • Kapitalförvaltningens medel som förvaltas ökade med 9 % från året innan. 
 • Resultatet för 2017 uppskattas bli ungefär lika stort som eller mindre än 2016 på grund av växande utvecklingskostnader och andra kostnader för genomförandet av strategin.

OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder och 260 000 nya ägarkunder  

 • OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder, dvs. 21 % mer än ett år tidigare. Antalet ägarkunder ökade med närmare 260 000 till över 1,7 miljoner. Antalet gemensamma kunder i bank- och försäkringsrörelsen ökade med nästan 100 000 till över 1,7 miljoner.
 • Ny OP-bonus samlades för över 200 miljoner euro, dvs. 5 % mer än ett år tidigare. Räntan på Avkastningsandelarna uppskattas till totalt 83 miljoner euro.
 • I sin samhälleliga roll genomförde gruppen flera Finland framåt-initiativ. Under rapportperioden offentliggjorde gruppen bl.a. donationer på över 6 miljoner euro till finländska universitet.
 • OP Gruppens gåva till det hundraåriga Finland är hundra år av frivilligarbete. På den nya webbplatsen för förmedling av frivilligarbete Hiiop100.fi möts de som behöver hjälp och de som erbjuder frivilligarbete.
 • För gruppen fastställdes i juni en kraftigt förnyande strategi, som nu genomförs på bred front.

OP Gruppens nyckeltal

  1-12/2016 1-12/2015 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. e1 1381 1013,3
  Bankrörelse596642-7,3
  Skadeförsäkring230259-11,1
  Kapitalförvaltning2322138,8
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder2081975,3
  31.12.2016 31.12.2015 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, %20,119,50,6*
Avkastning på ekonomiskt kapital, %**22,721,51,2*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %***170191-21*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %0,090,100,0*
Ägarkunder (1 000)1 7471 49117,2
    

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.
* förändring i relationstalet
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet
*** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats.
                                                                                                                   

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

Också den som är stark måste förnya sig. Under 2016 har OP Gruppen nått framgångar på bred front i affärsrörelsen. Samtidigt har vi börjat genomföra en strategi som modigt förnyar vår verksamhet. Våra fleråriga målmedvetna framsteg i en omvärld fylld med utmaningar kulminerade i ett nytt rekordresultat, en utmärkt kapitaltäckning och en tillväxt som på bred front är snabbare än på marknaden. Den gynnsamma utvecklingen i kundbelåtenheten och den snabbare ökningen i antalet kunder bidrar också till att stärka den grund som nya OP ska byggas på. 

Vi lever i en värld där kundens röst är allt mer krävande. Upplägget är som gjort för OP. Våra engagerade ägarkunder är en av de styrkor som bidrar till OPs framgång. Ledningen av den samhälleliga rollen syns tydligare i vår vardag. Tack vare vårt goda resultat har vi en genuin möjlighet att främja våra ägarkunders och vår omvärlds välfärd också mitt i brytningsskedet.

Strategin, som offentliggjordes i somras, är en enorm förnyelseprocess för oss från en ren finansgrupp till ett flerbranschföretag. Vår strategi utmanar oss att ta hand om vår nuvarande affärsrörelse, dess produkt- och tjänsteutbud samt vår resultatkapacitet. Samtidigt ökar våra investeringar i utveckling och vi skapar fördomsfritt ny affärsrörelse i stället för sådan som försvinner.

Vi digitaliserar modigt nuvarande tjänster och interna processer. För att vi ska kunna trygga vår priskonkurrenskraft och smidigheten i vår verksamhet måste verksamheten ytterligare effektiviseras avsevärt. Vårt kompetenskapital måste förnyas i allt snabbare takt, då våra affärsrörelsemodeller och innehållet i dem förnyas och vår verksamhet expanderar till flera branscher.

Efter flera dämpade år ser vi en spirande tillväxt i den finländska ekonomin och sysselsättningen, och nyckeltalen som beskriver det ekonomiska sentimentet är på väg uppåt. Det går i rätt riktning, men takten är otillräcklig i förhållande till de centrala utmaningarna för vårt land: den låga sysselsättningsgraden och den offentliga ekonomin. Förnyelsetakten måste ökas och framtidsbilden klargöras inom samhällets olika delområden. Vi behöver en djupare gemensam insikt i förändringens omfattning och takt. Finlands digitala potential står i den absoluta världstoppen, och det digitalbaserade brytningsskedet i den globala ekonomin erbjuder därför Finland enorma möjligheter till ny tillväxt och välfärd.

Rapportsperiodens resultat

OP Gruppens resultat före skatt var 1 138 miljoner euro (1 101), dvs. det bästa någonsin. Resultatet förbättrades med 37 miljoner euro från jämförelseperiodens resultat.

Räntenettot ökade trots de låga räntorna med 3,2 procent till 1 058 miljoner euro. Försäkringsnettot ökade med 6,0 procent till 558 miljoner euro. Nettoprovisionsintäkterna var 859 miljoner euro, dvs. en aning större än året innan. Provisionerna från betalningsrörelsen, fonderna och bostadsförmedlingen ökade, medan provisionerna från förmedlingen och emissionen av värdepapper minskade från jämförelseperioden. Provisionerna från värdepappersförmedlingen minskade med 4 miljoner euro till följd av Finland framåt-initiativet Placera i Finland.

Nettointäkterna från placeringsverksamhet minskade med 9,7 procent till 390 miljoner euro. Till minskningen i nettointäkterna från tillgångar som kan säljas bidrog minskningen i intäkterna från och nedskrivningar av egetkapitalinstrument. Intäkterna från livförsäkringens skuldebrev som värderas till verkligt värde, ökade i och med det livförsäkringsbestånd som överfördes från Suomi-bolaget till OP Gruppen i slutet av 2015. Skyddet av ränterisken för livförsäkringens försäkringsskuld med räntederivat ökade derivatintäkterna. 

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 77 miljoner euro till 122 miljoner euro. Ökningen beror på de intäkter av engångsnatur på 76 miljoner euro som bokförts för försäljningen av Visa Europe Ltd.

Kostnaderna ökade med 3,1 procent till 1 567 miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 19 miljoner euro från jämförelseperioden sedan de förmånsbestämda pensionskostnaderna minskat. Under jämförelseperioden ökade personalkostnaderna av en kostnadsreservering av engångsnatur på 9 miljoner euro för omstruktureringen av centralinstitutskoncernen.

OP Gruppens betydande satsningar på utveckling av tjänsterna ökade utvecklingskostnaderna med 60 miljoner euro. Utvecklingskostnaderna var totalt 135 miljoner euro (75). Under jämförelseperioden bokfördes kostnadsposter av engångsnatur till följd av gruppens interna ägararrangemang och ombyggnaden av kontoret i Vallgård bland övriga rörelsekostnader för totalt 18 miljoner euro. 

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för totalt 136 miljoner euro (114), varav 77 miljoner euro (78) bokfördes på krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var mycket små, dvs. 0,09 procent (0,10) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 223 miljoner euro (249). Den effektiva skattesatsen var 19,6 procent (22,6). Under jämförelseperioden ökade skattesatsen till följd av en skatt på överlåtelsevinster för OP Gruppens interna ägararrangemang.

OP Gruppens eget kapital ökade med 9,8 procent och överskred under rapportperioden 10 miljarder euro. Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat och ägarkundernas Avkastningsandelar. Vid slutet av rapportperioden ingick Avkastningsandelar för 2,7 miljarder euro (2,5) i eget kapital, av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2016 och 2017 är 3,25 procent. Den ränta som samlats för Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas vara totalt 83 miljoner euro (66). Fonden för verkligt värde ökade med 77 miljoner euro till 318 miljoner euro.

Utsikter för 2017

Den finländska ekonomin återhämtade sig i fjol med främst konsumtionen och byggandet som motor. Under året ökade osäkerheten i synnerhet genom att resultatet för folkomröstningen i Storbritannien var att utträda ur Europeiska unionen. Osäkerheten blev dock kortvarig. Under slutet av året ökade förtroendet för ekonomin igen. I Finland ökade förtroendet i synnerhet bland konsumenterna, delvis till följd av att arbetslösheten minskade. Bostadsmarknaden piggnade till, och bostadspriserna steg måttfullt. Den globala tillväxten förväntas återhämta sig något, vilket tillsammans med konkurrenskraftsåtgärderna med tiden ger stöd åt den finländska exporten. Tillväxten i den finländska ekonomin fortsätter rätt stabilt med en bredare bas än tidigare. De ekonomiska utsikterna överskuggas fortfarande av den politiska osäkerheten på såväl exportmarknaden som delvis också i Finland.

De låga marknadsräntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet, men å andra sidan stöder de kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna i bankrörelsen har varit små trots att den ekonomiska tillväxten länge varit dämpad. Finansbranschens förberedelser för förändringar i kundbeteendet och de krav som digitaliseringen ställer ökar väsentligt behovet av förnyelse i hela branschen under de närmaste åren. Brytningsskedet i branschen hotar att under de närmaste åren bryta ner också intäkterna. Förändringarna i omvärlden ökar betydelsen av att långsiktigt styra effektiviteten, lönsamheten och kapitaltäckningen i verksamheten.

OP Gruppens resultat före skatt för 2017 uppskattas på grund av växande utvecklingskostnader och andra kostnader för genomförandet av strategin bli ungefär lika stort som eller mindre än resultatet 2016. I och med att osäkerheten i anslutning till omvärldens utveckling är större än normalt, har den kortsiktiga resultatvolatiliteten ökat, vilket inverkar på förutsägbarheten för OP Gruppens resultat. De största osäkerhetsmomenten förknippas med förändringar i ränte- och placeringsmiljön, utvecklingen för nedskrivningarna och affärsrörelsens tillväxttakt. 

Alla prognoser och bedömningar i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 2.2.2017 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp offentliggör en egen bokslutskommuniké.

Finansiell information 2017

Delårsrapporterna 2017 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-31.3.2017                       27.4.2017
Delårsrapport 1.1-30.6.2017                       2.8.2017
Delårsrapport 1.1-30.9.2017                      1.11.2017

Helsingfors 2.2.2017

OP Andelslag
Direktionen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500
Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

DISTRIBUTION                                                                    
Nasdaq Helsingfors                                                                 
LSE London Stock Exchange                                               
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

                                                                       

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 170 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,7 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,3 miljoner kunder. www.op.fi  

OP Gruppens bokslutskommuniké 2016
OP Gruppens bakgrundmaterial till bokslutskommuniké 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire

HUG#2075391